Yakov Kreizberg 

Yakov Kreizberg April 1995

Principal conductor Yakov Kreizberg during rehearsals with the                                                                 Bournemouth Symphony Orchestra 1995

© Hattie Miles 2021